Regulamin

Start / Regulamin

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Iwonę Grabowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Biżuterii Artystycznej z siedzibą w Legionowie, ul. Reymonta 24, 05-120 Legionowo, za pośrednictwem Galerii Internetowej www.iwonagrabowska.pl (zwanej dalej: „Galerią“).
Operatorem Galerii jest Iwona Grabowska, z siedzibą w Legionowie, której przysługuje wyłączne prawo do prowadzenia tego sklepu.

Kontakt – za pośrednictwem poczty elektronicznej: pracownia@iwonagrabowska.pl
lub telefonicznie: +48 505 44 55 11.

Zgodnie z Rozdziałem 3 USTAWY z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – „Obowiązki przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość” Art. 12. 1. szczegółowy regulamin dotyczący zawarcia umowy, procedury zwrotów i reklamacji oraz wszystkie dane firmy zostaną przekazane Konsumentowi najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

I Definicje:

 1. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

 2. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów: a) firmę kurierską; b) Pocztę Polską S.A

 3. Klient – oznacza podmiot, z którym zawarta może być umowa sprzedaży.

 4. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Galerii.

 6. Sprzedawca – oznacza Iwonę Grabowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Biżuterii Artystycznej z siedzibą: ul. Reymonta 24, 05-120 Legionowo, NIP: 536-135-86-94, REGON: 014975280, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki; e-mail: pracownia@iwonagrabowska.pl, będącą jednocześnie właścicielem Galerii.

 7. Towar/Produkt – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Galerii.

 8. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, miedzy Klientem a Sprzedawcą.

 9. Zadatek – świadczenie w postaci pieniężnej lub rzeczowej wręczane drugiej stronie przy zawieraniu umowy – najczęściej przedwstępnej. Zadatek, może być również wpłacany pod postacią pieniądza bezgotówkowego, z momentem uznania go na rachunku kontrahenta. Podstawowa rola zadatku to rekompensata za niewywiązanie się z postanowień umowy przez jedną ze stron.
  W przypadku braku odmiennych uregulowań umownych, zadatek ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron, druga strona ma prawo bez wyznaczania dodatkowego terminu odstąpić od umowy i zatrzymać zadatek.
  Osoba wręczająca zadatek w takim przypadku ma prawo żądać sumy dwukrotnie wyższej. W sytuacji, gdy dojdzie do wykonania umowy, zadatek jest zaliczany na poczet świadczeń strony, która go wręczała.
  Jeśli natomiast dojdzie do rozwiązania umowy (również w przypadku orzeczenia sądowego) pomiędzy stronami, zadatek zostaje zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada.
  Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku, gdy umowa nie została wykonana z powodu okoliczności, za które żadna ze stron nie odpowiada, bądź za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.

 10. Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość, ze specyfikacją dotyczącą ilości i rodzaju Towaru.

 11. Zamówienie indywidualne – zamówienie, które realizowane jest przez Sprzedawcę według specyfikacji podanej przez danego Klienta.

II Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie prawa do Galerii, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jej nazwy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

III  Informacje o Produktach

 1. Wszystkie oferowane w Sklepie Produkty są nowe, wykonane w oparciu o projekty autorstwa Iwony Grabowskiej i podlegają ochronie praw autorskich.
  Produkty są wykonane ręcznie, poprzez połączenie różnych technik złotniczych z użyciem srebra próby 925 i naturalnych surowców takich jak: kamienie szlachetne, minerały, perły itp. Materiały tego typu mogą zawierać naturalne inkluzje, rysy wchodzące w integralną cześć surowców w związku z czym cechy te nie mogą podlegać reklamacji.
  Wykorzystanie tych materiałów nie świadczy o istnieniu wad fizycznych Towaru. Powierzchnia niektórych elementów srebrnych, pozłocona jest galwanicznie warstwą 24 karatowego złota.

 2. Zdjęcia oraz inne formy wizualizacji i prezentacji Towarów zamieszczone na stronach Sklepu nie oddają rzeczywistej wielkości Towarów, a jedynie mają charakter informacyjny o nich. Wyroby mogą nieznacznie różnić się od produktów zamieszczonych na zdjęciach, z powodu niepowtarzalności użytych naturalnych kamieni.

 3. Sprzedawca informuje, że Towary z uwagi na ich rękodzielniczy charakter, delikatność, kruchość surowców oraz zastosowane złoceń – powinny być użytkowane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przechowywane w sposób odpowiadający ich właściwościom. Produkty nie powinny być zakładane w trakcie prac domowych, aby nie narażać ich na uszkodzenia mechaniczne lub chemiczne, nie powinny być prane, czyszczone środkami chemicznymi, nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z alkoholem, perfumami, środkami żrącymi, rozpuszczalnikami, barwnikami i tłuszczami (np. kremami).  
  Wszelkie reklamacje zgłaszane przez Klienta, wynikające z nieznajomości specyfiki Produktów, o której mowa wyżej, jak również z nieprzestrzegania opisanych Regulaminem zasad postępowania z Produktami, nie będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.

IV Cena i akcje promocyjne

 1. Wszystkie ceny Towarów oferowanych przez Galerie podawane są w złotych polskich. Podane ceny są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (podatek VAT). Ceny Towarów nie obejmują kosztów przesyłek.

 2. Przez promocje należy rozumieć oferowanie sprzedaży Towarów na warunkach korzystniejszych od warunków standardowych sprzedaży, obowiązujących w Galerii.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Galerii, jak również prawo do organizowania (przeprowadzania, modyfikowania i odwoływania) akcji promocyjnych w Galerii.

  Cena, która widnieje przy Towarze w chwili jego zamówienia przez Klienta, jest ceną wiążącą obie strony umowy sprzedaży danego Towaru.

 4. Sprzedawca ma prawo do wprowadzania oraz wycofania Towarów z Galerii. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Klientów; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały przyjęte przez Sprzedającego.

 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przyznania Klientowi rabatu w postaci upustu lub darmowej przesyłki.

V Składanie zamówień

 1. Zakup Towaru przez Klienta w Galerii może się odbyć przez kontakt e-mailowy: pracownia@iwonagrabowska.pl (bezpośredni - poprzez formularz kontaktowy umieszczony w zakładce Kontakt na stronie Galerii www.iwonagrabowska.pl lub formularze przy każdym produkcie w Galerii).
  Wysłanie zapytania o produkt nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży.

 2. Informacje zamieszczone w Galerii dotyczące Towarów nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.

 3. Umowę sprzedaży Towaru uważa się za zawartą z dniem potwierdzenia przez Sprzedawcę dostępności danego Towaru, zaakceptowania przez Kupującego Regulaminu oraz ceny towaru wraz z kosztami przesyłki, które zależą od wartości zamówienia oraz miejsca i sposobu Dostawy.

 4. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na jego adres internetowy wiadomość potwierdzającą (lub nie) dostępność Towaru oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia albo informację o przewidywanym terminie wykonania Zamówienia indywidualnego (dotyczy Towarów aktualnie niedostępnych z możliwością zamówienia podobnego przedmiotu). Realizacja zamówień następuje w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku niedostępności pożądanych naturalnych kamieni. Sprzedawca może przedstawić Klientowi inne opcje na realizację zamówienia.

 6. W przypadku przyjęcia Zamówienia indywidualnego Sprzedawca może poprosić o wpłacenie Zadatku.

 7. Sprzedawca realizuje zamówienia wysyłając Towary do Klienta z miejscem odbioru położonym na obszarze terytorialnym Polski.
  Zamówienia, w których miejscem odbioru Towarów miałoby być miejsce znajdujące się poza terytorium Polski, wykonywane będą jedynie po uprzednim skontaktowaniu się przez Klienta ze Sprzedawcą oraz uzgodnieniu warunków realizacji zamówienia, w tym indywidualnych kosztów wysyłki.

VI Zmiana lub wycofanie zamówienia

 1. Sprzedawca dopuszcza wprowadzenie przez Klienta zmian w złożonym zamówieniu jak również rezygnację z zamówienia, gdy dotyczy to zamówień Towarów z aktualnej oferty Galerii. W tym celu Klient powinien niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o rezygnacji z zakupu. W przypadku rezygnacji z Zamówienia indywidualnego, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zatrzymania Zadatku na pokrycie poniesionych przez siebie kosztów, związanych z przystąpieniem do realizacji Zamówienia indywidualnego złożonego przez Klienta (m. in. zakup niezbędnych materiałów takich jak kruszec czy kamienie).

VII Termin realizacji zamówienia

1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania wpłaty na konto.

2. Czas realizacji zamówienia wynosi około 4-7 dni roboczych, w zależności od aktualnej dostępności produktu w pracowni. Za dni robocze uważa się dni tygodnia z wyłączeniem dni wolnych od pracy (sobót, niedziel i dni świątecznych).
W przypadku Zamówień indywidualnych lub wymagających zmian w projekcie dostępnym do sprzedaży w Galerii, czas realizacji zamówienia jest ustalany indywidualnie z Klientem.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia jeśli jest to podyktowane zdarzeniami losowymi (choroba, wypadek). W takiej sytuacji Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta.

3. O wszelkich urlopach zaplanowanych przez Sprzedawcę Klient zostanie poinformowany przed zawarciem Umowy sprzedaży.

VIII Wysyłka

 1. Zamówiony Produkt wysyłany jest przez Sprzedawcę do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej. Jeżeli pracownik Poczty Polskiej nie zastanie Klienta pod wskazanym przez Klienta adresem, powinien pozostawić awizo.

 2. Koszty związane z wysyłką Produktu do Klienta ponosi Klient.

 3. Koszt przesyłki poleconej (Towaru opłaconego przedpłatą na konto) do Klienta na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej uzależniony jest od wartości wysyłanego Towaru.

 4. Koszt przesyłki POCZTEXEM po przedpłacie na konto dla przesyłek o wartości do 400zl wynosi 35zl.

 5. Koszty przesyłek o większej wartości są ustalane indywidualnie z Klientem przed zawarciem Umowy sprzedaży.

 6. Koszty przesyłki Towaru do Klienta poza terytorium Polski, jak również ostateczną wysokość kosztu przesyłki danego Towaru na terytorium Polski, Sprzedawca każdorazowo wskaże Klientowi w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji przed zawarciem Umowy sprzedaży.

 7. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy, zgodnie z wolą Klienta, dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT) obejmujący dostarczane Towary.

 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu realizacji zamówienia z przyczyn przez niego niezawinionych lub od niego niezależnych.
  Jeżeli Sprzedawca powziął informacje o zaistnieniu takiej przyczyny, zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Klienta, podając przewidywany czas realizacji zamówienia.

 9. Odbierając dostarczoną przez Dostawcę przesyłkę, Klient obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego).
  W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności doręczyciela oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcę.
  Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
  Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji.
  Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki.

 10. Jeżeli Klientem jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Klientowi, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.

 11. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Galerii przez Dostawcę (gdy Klient nie podejmie jej w terminie), Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

 12. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany przez Klienta.

 13. W szczególnych wypadkach Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

IX Sposób płatności

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

  • Tradycyjny przelew bankowy na konto w Banku Millennium:

   Pracownia Biżuterii Artystycznej, Iwona Grabowska

   Nr konta: 81 1160 2202 0000 0000 1715 6124

  • Gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy. W tym przypadku Klient zobowiązuje się ponieść dodatkowe koszty związane z taką formą Dostawy.

  • Gotówką przy odbiorze osobistym Towaru.

 2. W przypadku wyboru przez Klienta przelewu jako formy płatności,
  brak zaksięgowania na rachunku Galerii wpłaty za Produkt w terminie 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia potwierdzenia e-mailem przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia.

X Paragony, faktury, potwierdzenia umowy sprzedaży

 1. Dla wszystkich transakcji sprzedaży Produktów w Galerii wystawiane są dowody
  zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT.

 2. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta po uprzednim przedstawieniu przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do wystawienia faktury. Brak podania przez Klienta wszystkich danych koniecznych dla prawidłowego wystawienia faktury w terminie ustawowym, zwalnia Sprzedawcę z obowiązku wystawienia faktury.

XI Odstąpienie od umowy sprzedaży i zwrot Produktu

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dołączony jest przez Sprzedawcę na nośniku trwałym (e-mail lub wersja papierowa) przy zawarciu umowy najpóźniej wraz z Towarem.

 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 3. Zwracane Towary muszą być kompletne. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 4. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą.
  Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  Zwrotu można dokonać przykładowo za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. przez przesłanie Towaru na adres Sprzedawcy.

 5. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (Zamówienia indywidualne);
  Towary wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; usług, które Sprzedawca wykonał za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia,
  że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy).

 6. Jeżeli Towar wykonany został z użyciem kamieni szlachetnych, pereł lub innych wartościowych surowców, jego zwrotne przyjecie przez Sprzedawce będzie możliwe dopiero po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy, którego badaniom poddane zostaną ww. kamienie, perły itd., potwierdzającej tożsamość oryginału Towaru.

 7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika,
  przy pomocy którego Klient dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy tj. Klient odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

 8. Jeżeli przedsiębiorca nie spełnił obowiązków informacyjnych dotyczących opłat dodatkowych lub kosztów zwrotu rzeczy, Konsument nie ponosi tych opłat i kosztów.

XII Zwrot należności

 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu należności Klientowi w ciągu 14 (czternaście) dni w przypadku:

  • odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem.

  • obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy sprzedaży w przypadku uznania reklamacji.

  Czas ten może być wydłużony, jeśli w tym terminie Sprzedawca nie otrzyma od Klienta zwrotu Towaru lub dowodu jego odesłania.

 2. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji,
  chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.

 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli Klient nie przekaże Sprzedawcy wymaganych danych do wykonania przelewu lub przekazu pieniężnego.
  Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.
  Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta.

 4. W wypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru przez Klienta, Sprzedawca poświadczy zwrot Towaru.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę).

 6. Klient nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu (14) dni. Wobec takich Klientów zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

XIII Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem przed upływem 2 lat od dnia Dostawy.
  Klient będący Konsumentem obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru.

 2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 3. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, opis wady wraz z, jeśli to możliwe, dowodem zakupu. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy. Sprzedawca zwraca Klientowi udokumentowane koszty przesyłki.

 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy.
  Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni.
  W przypadku odstąpienia od umowy strony zwracają sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły.

 5. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż nie odpowiada on za zgłoszone wady (gdy uszkodzenia wynikają z winy Klienta na skutek nieprawidłowego użytkowania Towaru, jego przechowywania, w tym powstania zniszczeń mechanicznych, zarysowań oraz zmian struktury lub kształtu Towaru, bądź na skutek zdarzeń losowych), Sprzedawca zawiadomi Klienta o przewidywanych kosztach naprawy Towaru.

XIV Polityka prywatności

Dane osobowe (adres mailowy i adres Dostawy) są przez Sprzedawcę wykorzystywane jedynie w celu realizacji zamówienia (kontakt z Klientem i Dostawa Towaru).
 Galeria nie przekazuje, nie sprzedaje i nie udostępnia innym podmiotom danych osobowych Klientów.
 Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich wykorzystywania oraz żądania ich usunięcia.

XV Postanowienia końcowe

 1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
  Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 2. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące funkcjonowania Sklepu, naruszeń Regulaminu, oferty Produktów, wiarygodności danych lub innych stwierdzonych nieprawidłowości, jak również wszelkie oświadczenia i zgłoszenia skierowane do Sprzedawcy, należy przesyłać na adres e-mail Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
  Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu.
  Zmiany Regulaminu nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Klienta w zakresie zamówień, których realizacja została już podjęta przez Galerie.

 4. Poprzednia wersja Regulaminu będzie udostępniona na stronie internetowej Galerii.

 5. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem